• English
  • Македонски
  • Srpski

About me

My name is Katerina Ilieva, born in the lovely city of Bitola- R.Macedonia, where art has a long tradition in music, folklore and old handicraft.First job as a stewardess,full of dynamic has brought me interesting chance to meet different kind of cultures, people and their customs.Today I live in Singapore.

Traditionally and throughout the centuries, Asia has particularly nice jewelry which takes an important place in their culture and in the status of the family. It is transferred from generation to generation with care and love. My beginning was in 2004 with teacher Arraya from Thailand, who discovered me the secrets of beading.I thought it was going to be my personal pleasure and little hobby, but she convinced me to take the path towards my next profession.Unique handmade is something I deeply respect. In time my circle of fans started to love the pieces of jewelry that represented my personality.

In the year of 2007, I went to a school and with great enthusiasm finished courses for Art Clay Silver and Gold,passed the exam and gained the status of Senior Art Clay Instructor.

Link of my certificates, for finished courses:
CERTIFICATES

Link : Jewellery Design & Mannagement International School where you can see all quality and professional opportunities, different training that this school offers to its students. Link : Mrs.Tanja Sadow owner of the school and my lovely instructor, has slowly showed me the way to marvelous new worlds of precious metals and techniques. I use this occasion to thank her, for unselfishly giving her knowledge to me.

What drove me the most was a new technological wonder from Japan called: "Art Clay Silver" 

Produced with recycling, it contains nice particles of silver, copper or gold. It reminded me of the polymer clay, because you could model it in the same way, but everything that came next in making this jewelry was something different and new. With one of the finest processing techniques you get the imagined modeled shape of jewelry with the highest and purest silver quality 999, gold 22 carats or 100% pure copper.

In assembly with my personality, I’ve realized that it would be a wonderful thing to transfer the knowledge I have gained, with the same professional quality, but available to my country of Macedonia as well as to the other countries in former Yugoslavia.To teach others the different possibility of making their ideas come true and wake up hidden potential in each and every one of you, is a real challenge and a fantastic success.

A friend asked me what is my final goal? To give people my knowledge, experience, gratitude, respect, honesty, kindness, warmth, understanding… it means to give love.


LET LOVE AND JOY BE ALWAYS WITH YOU.

За мене

Моето име е Катерина Илиева, родум од убавиот град Битола-Р.Македонија. Од својата 18-та година живеам вo Скопје.
Професија на стујардеса ми овозможи интересни патувања со голема динамика, запознавање на различни култури, народи и нивни обичаи. Денес, живеам и работам во Сингапур.

Во новата средина пополно различна од мојата земја, трагав по своите соништа од дете. Убавината и традицијата на накитот во Азија, завзема важно место во нивната култура, а мене во целост ме плени. Длабоко ја почитувам уникатната рачна изработка, во која се внесува голема креативност, љубов и време. Сакав да ги испробам можностите што овој дел на светот ми ги нуди и во 2004 г. започнав да ги откривам тајните на “beading” cо мојата прва учителка Араја од Тајланд. Таа ме убеди дека сум го започнала патот кон својата идна професија, а не мое мало хоби. Сега со задоволство можам да кажм дека беше во право, а мојата креативна изработка на накит навистина им се допаѓа на голем број обожаватели, ширум светот.

Во 2007 г. започнав со посетување на курсеви за изработка на накит во интернационалното училиште: Jewellery Design & Mannagement International School. Линк-от води кон широката понуда од квалитетни и професионални курсеви, достапни за секој заинтересиран студент, без разлика на возраста.

Најмногу ме привлече новото технолошко чудо од Јапонија наречено: “Art Clay Silver” или Уметничка сребрена глина.

Уметничка сребрена глина се добива со рециклирање на фини честички на метали од сребро, бакар, злато, вода и нетоксичен органски врзувач. Таа потсетува на полимерна глина, бидејќи може да се моделира на ист начин, меѓутоа се останато што следуваше при изработка на накит од овој материјал, за мене беше потполно различно и ново.

Кога се обликува едно парче накит од Уметничка сребрена глина, во процесот на сушење водата испарува и се добива посакуваната форма, како волшебство и предизвик во Вашите раце. Следува следниот чекор на печење, на температура нешто пониска од од точката на топење на металите -сребро, бакар, злато и бронза. Нетоксичниот органски врзувач гори и се добива потполно чист метал, благодарение на силите на атхезија, кои што ги држат честичките силно поврзани. Предметот незначително се намалува, но го задржува посакуваниот облик. Парчето накит се финализира со најфина обработка и техники, за да се добие замислента форма. Крајниот производ е со висок квалитет на сребро со чистота од 999 %, злато со чистота од 22 карати и 100% чист бакар.

Линк: Mrs. Tanja Sadow е мојата инструкторка, која воедно е и сопственичка на ова училиште. Таа започна постепено да ме воведува, во овој чудесн свет на различните техники и материјали. Во оваа прилика, најискрено и се заблагодарувам за пренесеното знаење. Со задоволство ги завршив курсевите за Art Clay Silver and Gold - Уметничка сребрена и златна глина.

Линк каде што можете да ги видите моите сертификати за завршена обука: СЕРТИФИКАТИ

Македонија е земја со вековна традиција, музика, фолклор и старо занаетчиство, што е инспирација за моето творештво. Сакајќи да го пренесам ова специфично знаење во мојата земја како и на бившите простори на Југославија, одлучив да започнам со едукација во Јануари 2010 година. Вистинскиот предзвик е можноста да ги научам другите, како да ја реализираат својата скриенa креативност и потенцијал за да можат да го искажат своето уметничко битие и доживувања.

Бев запрашана од една пријателка, која е мојата крајна цел?
ДА ДАРУВАМ на луѓето знаење, искуство, благодарност, почит, искреност, љубезност, топлина, разбирање, блискост, ... да дарувам ЉУБОВ.

НЕКА ЉУБОВТА И РАДОСТА БИДЕ ВЕЧНО ВО НАС.

O meni

Moje ime je Katerina Ilieva.Rođena sam u divnom gradu Bitola u Republici Makedoniji. Od svoje 18-te godine živela sam u Skopju, ali kao dete bivše Yugoslavije, moja rodbina i prijatelji nalaze se svuda, od Vardara pa do Triglava.Moja prva profesija stjuardese, puna dinamike mi je donela mnoga zanimljiva putovanja i upoznavanje različitih kultura, naroda i njihovih običaja.A zatim me je moj životni put doveo u Sigapur sa mojom porodicom, gde danas živim i radim,ali često putujući na relaciji Azija-Evropa.

Rođena sam u zemlji gde je umetnost duga tradicija, kao muziku, folklor, staro zanatstvo i svako rođen u Makedoniji nosi ove vrednosti u sebi. Još kao dete bila sam zaljubljenik umtnosti i shvatila da lepota i umeće starih majstora i zanata predstavljaju inspiraciju za moje buduće stvaralaštvo. Ipak, pitala sam se kako ću se snaći u novoj sredini, potpuno različitoj od moje. Proučavala sam ljude, običaje, mogućnosti koje ovaj fascinantni grad pruža i shvatila da veoma lako mogu da ostvarim svoje želje i da konačno mogu da uživam u svom radu. Tradicionalno i kroz vekove, Azija ima posebno lep nakit koji zauzima veoma važno mesto u njihovoj kulturi i statusu familija. On se prenosi sa generacije na generaciju i čuva sa posebnom pažnjom i ljubavlju.

Očarana lepotom minerala i kristala, laka dostupnost plemenitih metala, dragog kamenja, srebrnih i zlatnih elemenata, alata,..... moje ideje i kreacije su sada veoma lako mogle da se ostvare.Ali ja sam želela i da učim. Moj početak je bio vezan za učiteljicu Arraya sa Tajlanda, koja mi je otkrila tajne "beading" u 2004 g. U početku sam mislila da će sve ostati samo moje lično zadovoljstvo i mali hobi, ali ona me je ubedila da sam zapravo krenula putem svoje buduće profesije.

Unikatna, ručna izrada je nešto što duboko poštujem, jer privla i veliku pažnju kreativnim izrazom umetnika i nemerljivom količinom ljubavi utkanom u svaki detalj nakita, koji nosi svoj zapis. I naravno, želeći da svom radu i izradi nakita dam sopstveni pečat, počela sam da tragam za nečim novim.

Ovo je link za moju školu: Jewellery Design & Mannagement International School  gde možete da vidite sve visoko kvalitetne i profesionalne mogučnosti, različitih obuka koja ova škola nudi svojim studentima.

Link za profil moje instruktorke: G-đa Tanja Sadow vlasnica škole i moja predivna instruktorka me je lagano uvodila u čudesne i nove svetove različitih materijala i tehnika. Ovom prilikom joj se iskreno zahvaljujem na nesebično preneseno znanje.

Osim tradicionalnih veština, najviše me je privuklo novo tehnološko čudo iz Japana, zvano: Art Clay Silver-Umetnička Srebrena Glina.

Dobijena reciklažom, koja se sastoji od finih čestica matala-srebra, bakra, zlata, vode i netoksičnog organskog veziva.Podsetila me je na plymer glinu, jer se mogla na isti nacin modelovati, ali sve ostalo što je sledilo u izradi nakita od ovog materijala, bilo je potpuno različito i novo.Kada se oblikuje komad nakita sušenjem gline, voda isparii i dobija se željeni fini oblik koji smo zamislili, a koji predstavlja čar i izazov krhkog komada u vašim rukama.Pečenjem na temperaturi nešto nižoj od tačke topljenja metala-srebra, zlata, bakra i sl. organsko vezivo izgori i dobija se potpuno čist metal, zahvaljujući sili athezije, koja čestice drži čvrsto povezane. Predmet se pri pečenju neznatno skuplja, ali zadržava željeni oblik. Potom se komad finalizuje najfinijim obradama i tehnikama, kako bi se dobio zamišljeni oblik nakita, najvišeg kvaliteta srebra čistoće 999, zlata 22 karata ili 100% čistog bakra.

Naravno sve ovo je zahtevalo i adekvatnu edukaciju. U 2007 god. sam u školi sa zadovoljstvo završila kurseve za Art Clay Silver and Gold - Umetnička Srebrena i Zlatna Glina.

Link mojih sertifikata završenih kurseva: CERTIFICATES

Naravno u svetu gde je edukacija lako dostupna, gde postoje standardi i pravila, a  gde se poštuje i vrednuje znanje i umeće, Azija, Amerika, Evropa, Singapur, bilo je lako dobiti kvalitetnu obuku i uz stručnog učitelja savladati bezbrojne tehnike u izradi nakita, koje sada nudim i želim nesebično da podelim sa Vama.Odlučila sam da počnem sa edukacijom u 2010 g. onih koji su hteli od mene da uče, sa istim profesionalnim kvalitetom, ali dostupno i u mojoj zemlji Makedoniji kao i na prostorima bivše Yugoslavije. Naučiti druge da ostvaruju svoje ideje, ali priprema i obuka onih koji bi svoje znanje takođe mogli da prenesu kvalitetno nekome, a uz to probuditi skrivenu kreativnost i potencijale kod svakoga od nas, je pravi izazov i fantastičan uspeh.Lagano sam  krenula da otvaram vrata novih mogućnosti za mnogo kreativnih ljudi, željnih novih znanja i umeća, da iskažu svoje umetničko biće i svoje umetničke doživljaje.

Iskreno želim, da se oformi zajednica umetnika od Vardara pa do Triglava, jer duboko verujem u veštine i kreativnost naseg naroda i svakog pojedinca.

Pitala me prijateljica, koji je moj krajni cilj?

DAROVATI  ljudima svoje znanje, iskustvo, zahvalnost, poštovanje, iskrenost, ljubaznost, tolinu, razumevanje, bliskost, ... jeste darovanje  LJUBAVI.

NEKA LJUBAV I RADOST BUDE VEČNO U NAMA

designed by different.com.mk
Total Pageviews: